Selectare 2 traineri: Advocacy for NGOs & empowerment of young NEETs

Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET-investing in Social Doers, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul îsi propune creșterea capacității ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) și, respectiv a tinerelor fete in aceste situații sociale, pentru a se implica mai activ în creionarea politicilor publice și acțiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.

Social DOers selectează o echipă de traineri (2 traineri) care să contribuie la dezvoltarea şi livrarea conţinutului training-urilor de capacitare în cadrul proiectului.

Training-urile de capacitare sunt destinate:

 • Organizaţiilor neguvernamentale (30 ONG-uri) care lucrează cu şi pentru tineri NEET (atât prin programe de prevenție cât și intervenție), respectiv adresează nevoia acestora de a se implica în procese de advocacy la nivel local şi naţional pentru a influenţa politicile şi programele publice, în beneficiul tinerilor
 • Tinerelor femei în situaţii NEET – dezvoltarea abilităţilor hard şi soft ale acestora pentru a se implica actuv în viaţa comunităţii şi a le creşte implicit şansele de incluziune pe piaţa muncii.

Condiţii eligibilitate:

 • Certificat acreditat de formator (ANC/CNFPA)
 • Experienţă minim 3 ani de livrare training-uri
 • Experienţă minim 2 ani în livrare training-uri pe tematica aleasă

 

Profil ideal Trainer Advocacy

 • Cunoaşte mediul neguvernamental din România şi are experienţă relevantă în livrarea de training-uri către ONG-uri
 • Este informat cu privire la fenomenul NEET, piața muncii și angajabilitatea tinerilor
 • Are experienţă relevantă în lucrul/colaborarea cu autorităţi publice
 • Cunoaşte mecanismele și procesele de advocacy/influențare a deciziei publice – la nivel local/național (de preferat cunoște și instituțiile Europene relevante pe tematica NEET)
 • Are experienţă relevantă în design-ul de programe training advocacy şi influenţare politici publice
 • Are cunoştinţe relevante pe problematica de tineret
 • Are experienţă în lucrul direct cu facilitatori comunitari, lucrători de tineret sau lucrători sociali
 • Atitudine pro-activă

 

Profil ideal Trainer Empowerment of Young NEETs (cu accent pe tinerele fete)

 • Are experienţă directă în lucrul cu tineri în situaţii vulnerabile
 • Este persoană creativă, poate identifica noi metode de lucru şi angajament social a tinerilor în situaţii NEET
 • Este interesat să ramână în contact cu tinerele fete (15 persoane) şi să le ofere sprijin informativ şi după livrarea propriu-zisă a cursului, respectiv să contribuie la creşterea comunităţii
 • Are experienţă în training-uri dedicate tinerilor, în vederea creşterii participării publice a acestora
 • Atitudine pro-activă

Echipa de traineri va livra 3 cursuri a câte 4 zile fiecare, în regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Vest, respectiv este necesară disponibilitatea acestora de deplasare în ţară 4 zile şi 1 zi – întâlnirea de evaluare. Trainerii se vor complementa în livrarea training-urilor, însă fiecare va fi responsabil pe una dintre cele două teme.

Calendar orientativ:

August 2015:

 • Anunţare rezultate selecţie
 • Întâlnire de lucru pregătitoare
 • Dezvoltarea conţinutului şi a agendei de training

Septembrie – Octombrie 2015:

 • Livrare training-uri

Noiembrie – Decembrie 2015:

 • Menţinere contact on-line cu participanţii şi comunitatea creată

 

Responsabilităţi:

 • Design-ul agendei de training, în acord cu tematica şi obiectivele proiectului
 • Livrarea training-urilor în perioada stabilită de organizator
 • Colaborarea cu echipa de implementare a proiectului în vederea dezvoltării calitativă a conţinutului de training
 • Ramân în contact cu participanţii şi oferă suport informaţional (la cerere) până la finalul proiectului
 • Livrează raport final de training în termen de max. 10 zile de la înceheirea acestora
 • Colaborare și feedback continuu cu echipa Social DOers

 

Procedura de selecţie

 1. Transmiterea aplicaţiei scrise până la data de 23 iulie 2015 la adresa [email protected], cu subiectul Aplicaţie trainer Advocacy/ Empowerment of Young NEETs conţinând: CV, Scan Certificat formator, 1 scrisoare de recomandare relevantă pentru tema aleasă, propunere draft a agendei de training în acord cu tema aleasă, 1 ofertă de preț (în RON). Vor fi evaluate doar aplicațiile complete și transmise în termenul indicat.
 2. Interviu faţă în faţă – acesta va avea loc la Bucureşti, în ultima săptămână a lunii iulie. Costurile participării la interviu sunt suportate de aplicant.

Aspecte contractuale:

Serviciile vor fi prestate în baza unui contract de prestări servicii (pt. cei care sunt înregistrați ca PFA sau au o companie/ONG acreditat) sau în baza unei convenţii civile (se va decide după caz, menționăm însă că se preferă prima opțiune).

 


 

2 Trainers Selection: Advocacy for NGOs & empowerment of young NEETs

During 1st of June – 31 December 2015, Social Doers is implementing the NGO Coalition for Rights of Young NEET – investing in Social Doers project  , financed through SEE grants 2009-2014 within NGO Fund Romania, with the institutional support of the Youth and Sports Ministry. The project aims to raise the capacity of the NGOs working with Young NEETs (not in employment, education or training) and, respectively, of the young girls in those social situations, in order to increase their involvement in the development of public policies and advocacy actions, for the benefit of young NEETs.

Social Doers selects a team of trainers (2 trainers) to contribute to the development and delivery of content of the empowerment trainings within the project.

The empowerment trainings are designed for:

 • NGOs working with and for young NEETs (30 NGOs – prevention, but also intervention programs), addressing their need to engage in local and national advocacy processes in order to influence public policies and programs, for the youth benefit;
 • Young women in NEET situations – the development of their hard and soft skills in order to actively engage in the community life and to implicitly raise their inclusion chances on the labour market.

Eligibility conditions:

 • Accredited Trainer Certificate
 • Minimum 3 years of experience of delivering trainings
 • Minimum 2 years of experience in delivering trainings on this theme

 

Ideal profile Advocacy Trainer:

 • Knows Romanian NGO environment and has relevant experience in delivering trainings for NGOs
 • Informed about the NEET phenomenon, youth employment and employability
 • Relevant experience in working/collaborating with public authorities
 • Knows the mechanisms and processes of advocacy/public decision influence – locally/nationally (preferably knows the European relevant institutions regarding NEET issue)
 • Relevant experience in the design of advocacy and public policies influence training programs
 • Relevant knowledge on youth issue
 • Experience in direct work with community facilitators, youth workers or social workers
 • Pro-active attitude

 

Ideal profile Empowerment of Young NEETs (especially young women) Trainer:

 • Direct experience in working with youth in vulnerable situations
 • Creative person, able to identify new methods of work and social engagement of young NEETs
 • Interest to keep the contact with the young women (15 persons) and offer them informational support even after the end of the training and to contribute to the community growth
 • Experience in trainings addressed to youth public participation
 • Pro-active attitude

The training team will deliver 3 trainings of 4 days each, in the N-E, S-E and S-W regions – availability of travelling in those regions 4 days and 1 day (the evaluation meeting) is necessary. The trainers will complement themselves in delivering the courses, but each other will be responsible on one of the themes.

Indicative timetable:

August 2015:

 • Announcement of the selection results
 • Preparatory work-meeting
 • Developing the content and training agenda

September – October 2015:

 • Trainings delivery

November 2015:

 • Maintain online contact with the participants and the community

 

Responsibilities:

 • The design of training agenda, according with the project themes and objectives
 • Delivery of the trainings in the time schedule established by the organizer
 • Collaboration with the project implementation team regarding the qualitative development of the training content
 • Maintaining the contact with the participants and offering informational support till the end of the project
 • Delivery the final training report within maximum 10 days from the end of the event
 • Continuous collaboration and feedback with Social DOers team

 

Selection procedure:                

 1. Send the written application until 23rd of July, 2015 at the e-mail address [email protected], with the subject Trainer Advocacy/Empowerment of Young NEETs Application – Short term expert, containing: CV, Trainer Certificate scanned, 1 recommendation letter relevant for the chosen thematic, draft proposal for the training agenda accordingly to the chosen theme, 1 price offer (in RON). Only complete and submitted within the period indicated applications will be taken into consideration.
 2. Face to face interview – in the last week of July, at Bucharest. The costs of the participation will be supported by the applicant.

Contractual issues:

The services should be offered under a service provision contract (for those who are registered as A.P. or have an accredited company /NGO) or a civil convention, by case (first option is preffered)