Selectare cercetator-costurile neincluziunii sociale ale tinerilor NEET

Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET-investing in Social Doers, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul îsi propune creșterea capacității ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) și, respectiv a tinerelor fete in aceste situații sociale, pentru a se implica mai activ în creionarea politicilor publice și acțiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.

Social DOers selectează 1 cercetător în domeniul tineretului care să realizeze un studiu naţional privind costurile neincluziunii sociale ale tinerilor NEET (incluzând studii de caz), exemple de bună practică ale programelor implementate de ONG-uri (prevenție și intervenție), respectiv beneficiile de a-i include și recomandări de îmbunătățire a politicilor publice, corelate cu alte măsuri deja existente, adaptate la nevoile reale ale României.

Condiţii eligibilitate:

 • Studii superioare în unul din domeniile: sociologie, ştiinte politice, psihologie, ştiinţele educaţiei
 • Experienţă minim 3 ani în realizare studii şi cercetări cantitative și calitative
 • Experienţă relevantă în realizare studii pe teme similare, de preferat pe problematica de tineret
 • Familiar cu politicile şi programele dedicate tinerilor în România și în Uniunea Europeană

Calendar orientativ:

August 2015:

 • Anunţare rezultate selecţie
 • Întâlnire de lucru pregătitoare
 • Dezvoltarea metodologiei de cercetare

Septembrie – Octombrie 2015:

 • Implementare metodologie
 • Prezenţă la cele 3 training-uri de capacitare în vederea aplicării metodologiei pe o parte din grupul ţintă (regiuni N-E, S-E, S-V)

Noiembrie:

 • Livrare studiu fomă finală (până la 15 noiembrie a.c.)

Responsabilităţi:

 • Design-ul metodologiei şi a instrumentelor de cercetare
 • Aplicarea instrumentelor şi interpretarea rezultatelor
 • Desk research (alte studii/rapoarte la nivel național/european/internațional)
 • Realizare şi redactare studiu
 • Consultarea continuă cu echipa Social DOers

Procedura de selecţie:

1. Transmiterea aplicaţiei scrise până la data de 23 iulie 2015 la adresa [email protected], cu subiectul Aplicaţie cercetător – expert termen scurt conţinând: CV, Diplome relevante (studii sau formări), min. 1 exemplu material de cercetare la care a lucrat (link), 1 propunere draft a metodologiei de cercetare, 1 ofertă de preţ (în RON).

!Nota Bene: Doar aplicaţiile complete vor fi evaluate.

2. Interviu faţă în faţă – acesta va avea loc la Bucureşti, în ultima săptămână a lunii iulie. Costurile participării la interviu sunt suportate de aplicant.

Aspecte contractuale:

 • Este de preferat ca serviciile să fi presate în baza unui Contract prestări servicii (PFA), după caz, se poate lua în calcul încheierea unei convenții civile.
 • Oferta de preţ trebuie să includă: fee-ul solicitat, estimativ costuri de cazare, masă şi transport pentru participarea la training-uri şi/sau alte deplasări necesare.
 • Plata se va realiza la predarea cercetarii in forma finala.

 


 

Researcher Selection – the costs of the social non-inclusion of young NEETs

During 1st of June – 31 December 2015, Social Doers is implementing the NGO Coalition for Rights of Young NEET – investing in Social Doers project  , financed through SEE grants 2009-2014 within NGO Fund Romania, with the institutional support of the Youth and Sports Ministry. The project aims to raise the capacity of the NGOs working with Young NEETs (not in employment, education or training) and, respectively, of the young girls in those social situations, in order to increase their involvement in the development of public policies and advocacy actions, for the benefit of young NEETs.

Social Doers selects 1 youth researcher to conduct a national study regarding the costs of the non-inclusion of the young NEETs (including case studies), examples of good practices of the programs implemented by the NGOs (intervention and prevention), respectively the benefits of inclusion of the young NEETs and recommendations regarding the improvement of the public policies, related with another already existent measures, adapted to the real needs of Romania.

Eligibility conditions:

 • University degree in one of the fields: Sociology, Political Science, Psychology, Education Sciences;
 • Minimum 3 years of experience in quantitative and qualitative studies and researches;
 • Relevant experience in conducting studies on similar topics, preferably on youth affairs;
 • Familiarity with the policies and programs for youth in Romania and European Union.

Indicative timetable:

August 2015:

 • Announcement of the selection results
 • Preparatory work-meeting
 • Developing the research methodology

September – October 2015:

 • Implementing the methodology
 • Presence at the 3 empowerment regional trainings in order to apply the methodology on a part of the target-group (NE, SE, SW regions)

November 2015:

 • Delivery of the final form of the study ( until 15th of November, 2015)

Responsibilities:

 • The design of the methodology and research tools
 • Tools application and interpretation of results
 • Desk research (other international/European/national studies/reports)
 • Creating and writing the study
 • Continuous consultation with Social DOers team

Selection procedure:        

 1. Send the written application until 23rd of July, 2015 at the e-mail address [email protected], with the subject Researcher Application – Short term expert, containing: CV, relevant diplomas (studies or trainings), minimum 1 example of your own research material (link), 1 proposal (draft) of the research methodology, 1 price offer (in RON).

! Nota Bene: Only complete applications will be taken into consideration.

 1. Face to face interview – in the last week of July, at Bucharest. The costs of the participation will be supported by the applicant.

Contractual issues:

 • The services should be offered under a service provision contract; it can be taken into consideration a civil convention, by case.
 • The price offer has to include: required fee, accommodation, meal and transport costs for the participation at the trainings or/and another needed travels.
 • The payment will be done when the research in the final form will be delivered.