Fii parte dintr-o noua miscare: Coalitia ONG pentru drepturile tinerilor NEET!

Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET – Investing in Social DOers. Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România și beneficiază de sprijinul instituțional al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS).

Proiectul îsi propune creșterea capacității ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) și, respectiv a tinerelor fete in aceste situații sociale, pentru a se implica mai activ în dezvoltarea politicilor publice și acțiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.

În acest context, organizaţiile neguvernamnetale care lucrează cu şi pentru tineri, în special cele care lucrează în beneficiul tinerilor în situaţii NEET sau în situații de risc (prin măsuri de prevenție sau intervenție) sunt invitate să facă parte din Coaliţia ONG pentru drepturile tinerilor NEET.

Rolul Coaliţiei ONG pentru drepturile tinerilor NEET (fără a se limita):

 • Influenţare politici/legislatie naţională cu incidenţă asupra tinerilor NEET, respectiv de promovare a unor politici naționale de prevenție
 • Influenţarea metodologiei de finanţare a programelor adresate tinerilor NEET (ex. POCU) aşa încât finananţările să fie accesibile ONG-urilor care lucrează în beneficiul acestor tineri
 • Influenţarea dezbaterilor europene în raport cu structuri speciale: intergrupul pe tineret al Parlamentului European, Comitetul Economic și Social European, Forumul European al Tineretului etc.
 • Creşterea nivelului de informare şi conștientizare asupra fenomenului NEET
 • Întărirea colaborării şi a parteneriatelor între ONG-urile care lucrează cu tinerii, inclusiv în vederea formării de consorții pentru a aplica la proiecte finanţate prin FSE
 • Susţinere proiecte de cercetare şi oferire de date pe problematica tinerilor NEET și exemple de bună practică (inclusiv dpdv al prevenției)
 • Monitorizarea modului în care sunt alocate fondurile pe programele dedicate tinerilor NEET și tinerilor în general
 • Advocacy în vederea recunoaşterii ca actor (stakeholder) în dezbaterile consultative privind alocarea FSE pentru tineri
 • La nivel naţional: colaborare cu instituţiile publice direct responsabile pentru politici privind tinerii (ex : MTS, MMFPS, Min. Fondurilor Europene)
 • Contribuţia la dezvoltare de programe integrate de intervenţie adresate tinerilor in situaţii NEET sau în situații de risc

Ce oferim ONG-urilor din Coaliţie:

 • Acces la resurse informaţionale privind politicile şi programele naţionale şi europene adresate tinerilor în situaţii NEET, respectiv cum pot fi folosite acestea
 • Participarea la 3 întâlniri strategice și de dezvoltare a Coaliției
 • Participarea la 3 training-uri regionale de capacitare în vederea iniţierii proceselor de advocacy şi monitorizare la nivel local şi regional, cu scopul de a îmbunătăţi politicile publice locale şi de a spori accesul tinerilor NEET la resurse, în funcție de regiunea în care activează. ONG-urile care au puncte de lucru în toate regiunile de dezvoltare, vor avea posibilitatea să desemneze câte un reprezentant la fiecare dintre cele trei training-uri.
 • Participarea la 3 întâlniri multi-actor, la nivel regional, alături de reprezentanți ai autorităţilor publice şi ONG-uri, cu scopul de a creşte colaborare şi participarea societăţii civile la dezvoltarea şi implementarea politicilor publice, în funcție de regiunea în care activează
 • Acces la o reţea naţională de ONG-uri care lucreaza cu tineri în situaţii de risc, şi respectiv posibilitatea de implicare şi dezvoltare strategică a acesteia în cadrul celor 3 întâlniri de lucru ale Coaliţiei
 • Acces la suport informaţional şi expertiză privind implicarea în dezvoltarea de programe şi politici dedicate tinerilor în situaţii NEET și tineri în general
 • Posibilitatea de participare la training-urile regionale pentru beneficiarii programelor, în special pentru tinerele femei în situaţii de risc, cu scopul de a încuraja implicarea acestora în viaţa comunităţii şi a spori incluziunea socială
 • Participarea la o cercetare privind costurile publice ale neimplicării tinerilor în situaţii de risc
 • Participarea la prima Conferinţă Naţională pe problematica tinerilor în situaţii de risc şi rolul ONG-urilor în dezvoltarea programelor şi politicilor dedicate acestora

Profilul ONG-urilor parte din Coaliţie:

– Organizaţii neguvernamentale (infiintate in baza OUG 26/2000) de nivel naţional, local şi regional (din regiunile SE, SV si NE)

– puncte de lucru ale unor organizaţii naţionale sau internaţionale, grupuri de initiativa, Consilii Comunitare Consultative (CCC), care lucrează cu tineri in situaţii de risc (preventie) şi in situaţii NEET (intervenţie).

 

Calendarul orientativ al activităţilor:

5-7 august 2015

 • prima întâlnire a Coaliţiei (Braşov sau Sibiu, TBC)

August – Septembrie 2015

 • dezvoltarea metodologică a training-urilor de capacitare şi oferirea de suport informaţional ONG-urilor din coaliţie
 • dezvoltarea cercetării
 • campanie online de conştientizare
 • dezvoltarea Coaliţiei

Septembrie – Octombrie 2015

 • a doua întâlnire strategică a Coaliţiei (Bucureşti)
 • implementare training-uri regionale de capacitare şi întâlniri multi-actor

Decembrie 2015

 • treia întâlnire strategică a Coaliţiei
 • Conferinţa Naţională privnd politicile şi programele dedicate tinerilor NEET

 

Organizaţiile interesate să facă parte din Coaliţie sunt rugate să completeze următorul Formular on-line până la data de 31 iulie 2015 orele 12:00 cel mai tarziu. Încurajam aplicaţiile cât mai devreme posibil, întrucât selecţia pentru participarea la prima întâlnire a coaliției se va face pe masură ce ONG-urile îşi exprimă interesul (în linie cu profilul menționat mai sus, în limita a 20 de organizații-momentan condiționate de finanțare).

Pentru întrebări şi detalii vă rugăm să consultaţi pagina web: http://socialdoers.com/investing-in-social-doers-ngo-coalition/ sau să ne scrieţi la [email protected]

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Pentru mai multe informații despre Fondul ONG în România accesați www.fondong.fdsc.ro


 

Be part of a new social movement: the NGO Coalition for the Rights of Young NEETs!

During 1st of June – 31 December 2015, Social Doers is implementing the project  NGO Coalition for Rights of Young NEET – investing in Social DOers, financed through SEE grants 2009-2014 within NGO Fund Romania, with the institutional support of the Youth and Sports Ministry.

The project aims to raise the capacity of the NGOs working with Young NEETs (not in employment, education or training) and, respectively, of the young girls in those social situations, in order to increase their involvement in the development of public policies and advocacy actions, for the benefit of young NEETs.

In this context, NGOs working with young NEET, youth in risk situations or youth in general are invited to join in the NGO Coalition for the Rights of Young NEETs.

The main role of the NGO Coalition for the Rights of Young NEETs:

 • Influencing public policies & national legislation with impact on young NEETs, focusing on promoting national prevention policies
 • Strengthening the cooperation and partnerships between NGOs working with youth, including the formation of consortia in order to apply for joint projects
 • Influencing the grants methodologies for young NEETs (e. g. European Social Fund) so these would be relevant to the needs of the beneficiaries, available for accessing them by the private sector and especially for NGOs
 • Developing research projects and providing data on the situation of young NEETs and example of good practices (prevention programs in particular)
 • Collaborating at a national level with public institutions which are directly responsible for policies regarding young people
 • Influencing European debates in relation to the specific structures of the European Parliament and the European Commission (in particular the Youth Intergroup of the European Parliament, European Economic and Social Committee etc.)
 • Raising the awareness of the young NEETs phenomena
 • Contributing to the development of integrated intervention programs for youth in NEET situation or at risk
 • Monitoring how funds for young NEETs, but also young in general are allocated
 • Advocating for recognition as an actor in consultative debates regarding allocation of ESF for youth and the Youth Guarantee Scheme

We offer for the NGOs members:

 • Access to informational resources on national and European policies and programs for youth in NEET situation, respectively how to use them;
 • Participation at 3 Coalition development and strategic meetings;
 • Participation at 3 regional empowerment trainings aimed to the initiation of advocacy and monitoring processes at local and regional level in order to improve local public policies and facilitate the access to resources for the young NEETs, depending on the region in which they activate. The NGOs which have branches in all the regions, will have the opportunity to nominate one representative for each of the 3 trainings;
 • Participation at 3 multi-actor regional meetings, together with representatives of public authorities and NGOs, aimed to increase the cooperation and participation of the civil society at the development and implementation of the public policies, depending on the region where they activate;
 • Access to a national network of NGOs working with youth at risk and the possibility of involvement and strategic development of this network within the 3 working meetings of the Coalition;
 • Access to informational support and expertise regarding the involvement in the development of programs and policies for youth in general and youth in NEET situations;
 • The possibility to participate at the regional trainings for the beneficiaries of their programs, especially for young women at risk, in order to encourage their involvement in the community life and enhance social inclusion;
 • The participation in a research regarding the costs of the disengagement of the youth at risk;
 • The participation at the first National Conference on the issue of youth at risk and the role of NGOs in the development of the programs and policies addressed to them.

Profile of the NGO Members:                                                                                                                        

 • National, regional (SE, SW and NE regions) and local non-governmental organizations (established by EO 26/2000);
 • Workpoints of national or international organizations, initiative groups, Community Advisory Boards working with youth at risk (prevention) and in NEET situations (intervention);

 

The indicative timetable of activities:

5th – 7th of August, 2015

 • the first meeting of the Coalition (Brasov or Sibiu)

August – September 2015:

 • Methodological development of empowerment trainings
 • Informational support for the NGOs members of the coalition
 • Development of the research
 • Online awareness raising campaign
 • Development of the Coalition

September – October 2015

 • the second meeting of the Coalition (Bucharest)
 • the implementation of the regional trainings and multi-actor meetings

 December 2015

 • The third strategic meeting of the Coalition
 • The National Conference regarding programs and policies for young NEETs

 

The organizations interested to join in the Coalition are asked to complete the following online form until 31st of July 2015, no later than 12 p.m. We encourage you to apply as soon as possible, because the selection for the participation at the first meeting of the Coalition will be done as the NGOs express their interest (in line with the above mentioned profile – up to 20 NGOs, conditional upon the finance).

For more details or questions, feel free to access our web-page: http://socialdoers.com/investing-in-social-doers-ngo-coalition/ , or contact us at [email protected].

 

This material does not necessarily represent the official position of the EEA Grants 2009-2014.

For official information about the EEA and Norway Grants acces www.eeagrants.org

For more information about NGO Fund in Romania visit www.fondong.fdsc.ro