Prima întâlnire a Coaliției ONG pt drepturile tinerilor NEET stabilește direcțiile strategice

În perioada 5-7 august, la Sibiu, a avut loc prima întâlnire a Coaliției ONG pentru drepturile tinerilor NEET. Prima întâlnire a reunit reprezentanții a 20 de ONG-uri de nivel naţional, local şi regional (în mod deosebit din regiunile SE, SV și NE) – profesioniști cu experiență în lucrul cu tinerii în situații NEET, tineri în situații de risc sau tineri în general.

Întâlnirea a oferit o primă oportunitate de a discuta în detaliu situația alarmantă a tinerilor români care nu sunt activi pe piața muncii, nu sunt implicați în educație sau în alte programe de formare (17% din tinerii cu vârste între 15 și 24 ani, dintre care 18,8% fete și 15,3% băieți). Reprezentanții societății civile au avut ocazia să discute atât despre problemele cu care se confruntă în implementarea programelor adresate tinerilor din categoriile vulnerabile cât și despre dificultățile în gestionarea fondurilor nerambursabile, care de cele mai multe ori oferă oportunități inegale ONG-urilor în raport cu alți actori privați sau publici, deși cele din urmă sunt cele care facilitează contactul direct cu tinerii beneficiari.

Pentru a asigura o voce puternică societății civile pe problematica tinerilor și a tinerilor NEET în particular, cele 20 de ONG-uri au stabilit 10 direcții strategice care vor sta la baza activității Coaliției, pe termen mediu și lung:

 • Influenţarea politicilor publice/legislatiei naţionale cu incidenţă asupra tinerilor NEET, respectiv de promovare a unor politici naționale de prevenire
 • Întărirea colaborării şi a parteneriatelor între ONG-urile care lucrează cu tineri, inclusiv în vederea formării de consorții pentru a aplica la proiecte finanţate prin FSE
 • Influenţarea metodologiei de finanţare a programelor adresate tinerilor NEET (ex. POCU) aşa încât finanţările să fie relevante în raport cu nevoile beficiarilor direcți, respectiv accesibile sectorului privat în accesarea acestora, și în mod deosebit ONG-urilor
 • Dezvoltarea unor proiecte de cercetare şi oferirea de date privind situația tinerilor NEET, precum și exemple de bună practică (cu accent pe programele de prevenire)
 • Colaborarea, la nivel naţional, cu instituţiile publice direct responsabile pentru politicile cu incidență asupra tinerilor (ex : MTS, MMFPS, MFE)
 • Influenţarea dezbaterilor europene în raport cu structurile speciale din cadrul Parlamentului European și al Comisiei Europene (în particular Intergrupul pe tineret al Parlamentului European, Comitetul Economic și Social European etc.)
 • Creşterea nivelului de informare şi conștientizare asupra fenomenului NEET
 • Contribuţia la dezvoltare de programe integrate de intervenţie adresate tinerilor in situaţii NEET sau în situații de risc
 • Monitorizarea modului în care sunt alocate fondurile pentru programele dedicate tinerilor NEET și tinerilor în general
 • Advocacy în vederea recunoaşterii ca actor în dezbaterile consultative privind alocarea FSE pentru tineri si a Schemei de Garanție pentru Tineret

Coaliția rămâne deschisă tuturor organizațiilor interesate, care doresc să contribuie la o societate cu oportunități egale pentru toți tinerii.

Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET – Investing in Social DOers, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România și cu sprijinul instituțional al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS).

În continuare, în perioada septembrie-octombrie 2015, vor urma o serie de training-uri de capacitare pentru 30 lucrători de tineret/reprezentanți ai ONG-urilor și 15 tineri în situații NEET (în particular tinere fete), în regiunile de dezvoltare SE, NE și SV, precum și 3 intâlniri multi-actor la nivelul acestor regiuni si o conferință națională pe problematica politicilor publice de adresare a nevoilor tinerilor NEET și a ONG-urilor care lucreaza cu aceștia (atât prin programe de intervenție, cât și de prevenire).

Totodată, Social DOers și membrii Coaliției vor desfășura o campanie online de promovare și creștere a nivelului de conștientizare asupra situației tinerilor NEET, precum și o cercetare privind costurile sociale ale tinerilor în situații NEET. Mai multe detalii vor fi anuntate ulterior.

Organizațiile prezente la întâlnire au fost: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, Fundația Tineri pentru Tineri, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Centrul pentru Resurse Civice, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, GEYC- Group of European Youth for Change, Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare – ASCED, Expert-In, Asociația TEAM, Asociația Educația Dă Viață, Asociația Tineri pentru Europa de Mâine, Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, Asociația United Cristian-aid Bunul Samaritean, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO – CDS,  European Project, Asociația Creștin Umanitară Slujirea Vieții, Asociația “Mușatinii” Roman, Iona Valea Pesceanei, Asociația CRISPUS Sibiu, Fundația Andrei Târgoviște.

Pentru întrebări şi detalii vă rugăm să consultaţi pagina web: http://socialdoers.com/investing-in-social-doers-ngo-coalition/ sau să ne scrieţi la [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Pentru mai multe informații despre Fondul ONG în România accesați www.fondong.fdsc.ro

 


 

The First Meeting of the NGO Coalition for the Rights of Young NEETs sets the strategic directions

During 5th -7th of August, at Sibiu, took place the first meeting of the NGO Coalition for the Rights of Young NEETs, bringing together the representatives of 20 NGOs – active at national, regional and local level (especially in SE, SW and NE regions of Romania) – professionals with experience in working with young NEET, youth in risk situations or youth in general.

The meeting offered the opportunity to further discuss the alarming situation of the young people in NEET situations in Romania (17% of the young aged between 15-24, out of which 18,8% girls and 15,3% boys). The representatives of the civil society had the opportunity to talk about the problems faced in implementing various programs targeting young people from vulnerable groups, but also about the difficulties in managing the grants, which often provide unequal opportunities to NGOs compared to other private or public stakeholders, even though, NGOs are those which facilitate the direct contact with the young beneficiaries.

In order to ensure a strong and representative voice of the civil society on youth issues, and young NEETs in particular, the 20 NGOs agreed on 10 strategic priorities which will underpin the Coalition`s activity on medium and long term:

 • Influencing public policies & national legislation with impact on young NEETs, focusing on promoting national prevention policies
 • Strengthening the cooperation and partnerships between NGOs working with youth, including the formation of consortia in order to apply for joint projects
 • Influencing the grants methodologies for young NEETs (e. g. European Social Fund) so these would be relevant to the needs of the beneficiaries, available for accessing them by the private sector and especially for NGOs
 • Developing research projects and providing data on the situation of young NEETs and example of good practices (prevention programs in particular)
 • Collaborating at a national level with public institutions which are directly responsible for policies regarding young people
 • Influencing European debates in relation to the specific structures of the European Parliament and the European Commission (in particular the Youth Intergroup of the European Parliament, European Economic and Social Committee etc.)
 • Raising the awareness of the young NEETs phenomena
 • Contributing to the development of integrated intervention programs for youth in NEET situation or at risk
 • Monitoring how funds for young NEETs, but also young in general are allocated
 • Advocating for recognition as an actor in consultative debates regarding allocation of ESF for youth and the Youth Guarantee Scheme

The Coalition remains open for all the interesed NGOs which want to contribute to a society with equal opportunities for all youth.

During 1st of June – 31 December 2015, Social Doers is implementing the project  NGO Coalition for Rights of Young NEET – investing in Social DOers, financed through SEE grants 2009-2014 within NGO Fund Romania, with the institutional support of the Youth and Sports Ministry.

In the next period, in September and October 2015 will take place a series of empowerment trainings for 30 youth workers/NGOs representatives and 15 young NEETs (particularly young women) in SE, NE and SW regions, but also 3 multi-actor meetings in these regions and a national conference regarding public policies issues regarding young NEETs needs` and the NGOs working with them (both through intervention and prevention programs).

At the same time, Social Doers and the Coalition members will start an online campaign to promote and increase the awareness regarding the situation of young NEETs and a research concerning the social costs on young NEETs – more details will be announced later.

The NGOs present at the meeting were: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, Fundația Tineri pentru Tineri, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Centrul pentru Resurse Civice, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, GEYC- Group of European Youth for Change, Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare – ASCED, Expert-In, Asociația TEAM, Asociația Educația Dă Viață, Asociația Tineri pentru Europa de Mâine, Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, Asociația United Cristian-aid Bunul Samaritean, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO – CDS,  European Project, Asociația Creștin Umanitară Slujirea Vieții, Asociația “Mușatinii” Roman, Iona Valea Pesceanei, Asociația CRISPUS Sibiu, Fundația Andrei Târgoviște.

For more details or questions, do not hesitate to visit the web page: http://socialdoers.com/investing-in-social-doers-ngo-coalition/  or to write to us to [email protected]

This material does not necessarily represent the official position of the EEA Grants 2009-2014.

For official information about the EEA and Norway Grants acces www.eeagrants.org

For more information about NGO Fund in Romania visit http://www.fondong.fdsc.ro.